Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kaffee-Met zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij (hierna: koper) de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de koper deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de koper geen gebruik te maken van deze site.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Kaffee-Met worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kaffee-Met worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kaffee-met ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Kaffee-Met zijn vrijblijvend en Kaffee-Met behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Kaffee-Met. Kaffee-Met is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kaffee-Met dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Kaffee-Met biedt alleen de betaalmogelijkheid via Ideal aan.
Voor zover een koper enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens Kaffee-Met niet stipt nakomt, alsmede wanneer de koper surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de koper een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Kaffee-Met het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van Kaffee-Met op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Kaffee-Met zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

Artikel 4: Levering
Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, zo snel mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is staat dat aangegeven op de website.
Kaffee-Met hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
De door Kaffee-Met opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.
Kaffee-Met is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Kaffee-Met gedragen.
Kaffee-Met is niet verplicht de aflevering in gedeelten na te komen, indien een gedeelte van de bestelling niet direct als één geheel verzonden kan worden.

Artikel 5: Retournering
Na ontvangst van het product heeft de koper een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Koper dient dan binnen 14 dagen na ontvangst dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.
Artikelen die speciaal voor de koper door Kaffee-Met bij derden besteld worden, kunnen niet zonder meer geretourneerd worden.
Verse producten zoals koffie en thee kunnen niet geretourneerd worden.
Daarbij draagt de koper de kosten en het risico van de retourzending.
Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Kaffee-Met niet retour genomen.
Indien de koper reeds enige betaling heeft verricht, zal Kaffee-Met het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen, na aanmelding van uw retour, terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 6: Bezorging
De koper draagt bij in de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten varieert en is afhankelijk van het land waarin bezorgd wordt. Binnen Nederland is ook de grootte van de bestelling bepalend voor de hoogte van de verzendkosten. Bij het afrekenen in de webwinkel worden de verzendkosten getoond, voordat de bestelling definitief geplaatst wordt.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Kaffee-Met het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Kaffee-Met zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Kaffee-Met houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.
Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is Kaffee-Met gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Kaffee-Met zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover  Kaffee-Met de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
Zolang het eigendom van de door Kaffee-Met verkochte zaken nog niet is overgegaan op een koper, is de koper verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op koper is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De koper is op eerste verzoek van Kaffee-Met verplicht de polis ter inzage aan Kaffee-Met verplicht ter inzage aan Kaffee-Met te verstrekken.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kaffee-Met geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Kaffee-Met garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9: Reclames en aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Kaffee-Met daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Webshop@Kaffee-Met.nl.
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de koper te wijten is of anderszins voor rekening van de koper en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening  van de koper laten herstellen/vervangen.
Op de door Kaffee-Met geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door de koper bestelde product is voor Kaffee-Met. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de koper over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Kaffee-Met kunnen worden uitgesloten. Wanneer PostNL de zending als “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd. De status van de zending door PostNL is na te lezen op www.postnl.nl.

Artikel 10: Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de  koper en Kaffee-Met dan wel tussen Kaffee-Met en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de  koper en Kaffee-Met, is Kaffee-Met niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Kaffee-Met.

Artikel 11: Persoonsgegevens
Kaffee-Met respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de koper ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd.
Kaffee-Met zal de persoonlijke gegevens van koper gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld. Het beleid rondom persoonsgegevens is nader uitgewerkt in de privacy policy die leesbaar is op de website van Kaffee-Met : https://kaffee-met.nl.

Artikel 12: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kaffee-Met ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kaffee-Met gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kaffee-Met kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13: Diversen
Indien de koper aan Kaffee-Met schriftelijk opgave doet van een adres, is Kaffee-Met gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Kaffee-Met schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Kaffee-Met gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kaffee-Met deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kaffee-Met in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kaffee-Met vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Kaffee-Met is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15: Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Kaffee-Met, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Bij Kaffee-Met ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kaffee-Met binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot Kaffee-Met. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Kaffee-Met als de koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van Kaffee-Met niet op, tenzij Kaffee-Met schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 16: Geschillen
Op overeenkomsten tussen Kaffee-Met en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.